יול םעונ :םש
11:01 16/07/16 :ךיראת
תויחאל יתלשממ ןחבמל הנכה תולאש :אשונ
:העדוה
רבמטפסב דועיסב יתלשממ ןחבמל םישגינה דועיסב םיטנדוטסל םולש
.2016
ןחבמל הנכה ירמוחו םיתלשממ םינחבמ םע תולאש םע רפס ןלהל
דועיסב
תויחאל יתלשממ ןחבמל הנכה תולאש

:תובוגת
(12:48 28/07/16) ש ןנח \ ה/שורד  
(11:01 16/07/16) יול םעונ \ תויחאל יתלשממ ןחבמל הנכה תולאש  
(13:22 25/06/16) יול םעונ \ 2016 יתלשממ ןחבמ לע ורורעל תולאש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא