ש ןנח :םש
12:48 28/07/16 :ךיראת
ה/שורד :אשונ
:העדוה
ידועיס םדאל ת/לפטמ ה/שורד
!תבהואו המח החפשמל
.הליל אלל ,ברעהו םויה תועשב תורמשמב הדובע
.םוחתב וידומיל תא התע הז םייסש ימל םג תורשפא

תידיימ תונימזל יוצר
ןנח <יוסח רפסמ> -רפסמל רשקתהל םיפסונ םיטרפל

הדות


:תובוגת
(10:12 14/09/16) יאנב םירמ \ דועיס גוחב םיטנדוטסל דומיל ירפס  
(12:48 28/07/16) ש ןנח \ ה/שורד  
(11:01 16/07/16) יול םעונ \ תויחאל יתלשממ ןחבמל הנכה תולאש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא