יאנב םירמ :םש
10:12 14/09/16 :ךיראת
דועיס גוחב םיטנדוטסל דומיל ירפס :אשונ
:העדוה
רפס יתב וא הטיסרבינואב דועיס גוחב םידומיל םיליחתמש םיטנדוטס
.ץראב דועיס ידמולל תדעוימש השדחה דומיל ירפס תרדס - דועיסל
דועיס גוחב םיטנדוטסל דומיל ירפס

:תובוגת
(08:49 01/02/17) סייבא םירמ \ דועיסב יתלשממ ןחבמל דומיל רפס  
(10:12 14/09/16) יאנב םירמ \ דועיס גוחב םיטנדוטסל דומיל ירפס  
(12:48 28/07/16) ש ןנח \ ה/שורד  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא