יאנב םירמ :םש
12:40 19/09/16 :ךיראת
2016 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ תולאש :אשונ
:העדוה
.הכמסהל יתלשממה ןחבמל םיננוכתמש דועיסב םיטנדוטסל םולש
(2016 רבמטפס לש) ןורחאה יתלשממ ןחבממ תולאשל רושיק ןלהל
תוכמסומ תויחאל
2016 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ תולאש

:תובוגת
(21:55 24/04/17) סוכוב הלא \ 2017 יסיסב לע ןייממ ןחבמ תולאש  
(12:40 19/09/16) יאנב םירמ \ 2016 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ תולאש  
(20:25 08/11/16) סנוקא רמוע \ רוערע  
(01:52 14/11/16) ףשאנ השאס \ רוערע  
(09:42 23/02/17) ימדש ןולא \ [ת"ל] הדות  
(08:49 01/02/17) סייבא םירמ \ דועיסב יתלשממ ןחבמל דומיל רפס  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא