סנוקא רמוע :םש
20:25 08/11/16 :ךיראת
רוערע :אשונ
:העדוה
,םולש
?2016 רבמטפסב ןורחאה ןחבמה לע רוערעל תולאש שי םא תעדל יתיצר

?רוערע שיגה והשימ

:תובוגת
(21:55 24/04/17) סוכוב הלא \ 2017 יסיסב לע ןייממ ןחבמ תולאש  
(12:40 19/09/16) יאנב םירמ \ 2016 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ תולאש  
(20:25 08/11/16) סנוקא רמוע \ רוערע  
(01:52 14/11/16) ףשאנ השאס \ רוערע  
(09:42 23/02/17) ימדש ןולא \ [ת"ל] הדות  
(08:49 01/02/17) סייבא םירמ \ דועיסב יתלשממ ןחבמל דומיל רפס  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא