סייבא םירמ :םש
08:49 01/02/17 :ךיראת
דועיסב יתלשממ ןחבמל דומיל רפס :אשונ
:העדוה
םלוכל םולש
דעוימ) תוכמסומ תויחאל יתלשממ ןחבמ הנכהל רפסל רושיק הנה
(בורקה יתלשממ ןחבמ תושגינה תויחאל
תויחאל יתלשממ ןחבמל הנכה רפס

:תובוגת
(12:40 19/09/16) יאנב םירמ \ 2016 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ תולאש  
(20:25 08/11/16) סנוקא רמוע \ רוערע  
(01:52 14/11/16) ףשאנ השאס \ רוערע  
(09:42 23/02/17) ימדש ןולא \ [ת"ל] הדות  
(08:49 01/02/17) סייבא םירמ \ דועיסב יתלשממ ןחבמל דומיל רפס  
(10:12 14/09/16) יאנב םירמ \ דועיס גוחב םיטנדוטסל דומיל ירפס  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא