סוכוב הלא :םש
21:55 24/04/17 :ךיראת
2017 יסיסב לע ןייממ ןחבמ תולאש :אשונ
:העדוה
ןייממ ןחבממ תולאש - 2017 הנשב ןייממ ןחבמל תושגנה תויחאל
ןורחאה
2017 לירפא ןייממ ןחבמ

:תובוגת
(21:55 24/04/17) סוכוב הלא \ 2017 יסיסב לע ןייממ ןחבמ תולאש  
(12:40 19/09/16) יאנב םירמ \ 2016 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ תולאש  
(20:25 08/11/16) סנוקא רמוע \ רוערע  
(01:52 14/11/16) ףשאנ השאס \ רוערע  
(09:42 23/02/17) ימדש ןולא \ [ת"ל] הדות  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא