שיחת ועידה תקנון למנהל הקבוצה לעמוד קודם אינדקס קבוצות הדיון לאינדקס המישאלים הוסף קבוצה חינם

דועיסל םיטנדוטס םורופ

םורופה להנמ תעדוהל
תועדוה

(14:18 30/09/12) םיהארבא ןימסאי \ םילשורי-לבוי תירק-ןרטש 'חרב הרכשהל הריד  
(13:18 17/07/12) לטניא רחש \ הימונוגראה םוחתל תי/טנדוטס ה/שורד הפיח לטניאל  
(22:19 14/05/12) בוסורנ הנא \ היגולוקמרפ  
(00:49 30/05/12) ק לחר \ תופורת בקנפ  
(19:08 10/06/12) בוסורנ הנא \ תופורת סקנפ  
(13:16 31/05/12) yedapub yeda \ ץרמנ לופיט דועיסל זכורמה דרופסקוא ךירדמ  
(13:11 31/05/12) yedapub yeda \ יופיר-השק עצפב לופיטל ךירדמה :שדח  
(20:55 27/04/12) לאיזר ברימ \ 2012 דועיסב הכמסה ןחבמ  
(13:37 23/04/12) ס"וע יקיו \ רזע חכ ,תו/םיחא תו/םישורד  
(14:22 15/03/12) ןוסניליב םיטנדוטס תזכר לכימ \ ?תו/חאכ יעוצקמה ךדיתע הארי ךיא תעדל הצור  
(11:34 25/02/12) לאיזר ברימ \ יסיסב לע ןייממ ןחבמל הנכה ךירדמ  
(09:26 27/12/11) לאיזר ברימ \ הכמסהל יתלשממ רורע  
(15:16 17/12/11) םורמ ןאיליל \ 2001 רבמטפס הכמסהל יתלשממ ןחבמ  
(11:35 10/12/11) לייא לייא \ תכמסומ תוחא השורד  
(11:38 10/12/11) לייא לייא \ "םיחא תבש" רתא  
(11:44 10/12/11) לייא לייא \ 'טניאב לדגמ םיחא תבש -רתא שפחל  
(11:19 10/12/11) לייא לייא \ תכמסומ תוחא השואד  
(10:45 13/11/11) ץיבובל הלקד \ ירטאיכיספ תו/חא ה/שורד  
(21:30 25/10/11) ןהכ הפי \ ןוימב 'גאטס  
(21:19 26/10/11) .צ הנח \ ןוימב "'זאטס"  
(21:54 08/09/11) @ לעי \ יסיסב לע סרוק תרטמ  
(13:47 09/09/11) .צ הנח \ ...םייסיסב לעו תורשכה ,תויומלתשה לע  
(18:23 12/09/11) @ לעי \ זא אשונה רתוי יל רורב תעכ (:הנח הבר הדות  
(20:25 12/09/11) צ הנח \ הבושת  
(15:20 06/09/11) תוחתח דיעס \ תוליאש המכ יל שי  
(20:51 06/09/11) .צ הנח \ ...יחקור בושיחב תולאש  
(14:58 06/09/11) תוחתח דיעס \ הליאש יל שי  
(22:50 28/03/11) תויחאל ס''יב 'ןורבנייש' ,הקבר \ - תוכמסומ.א - םיעצפב לופיטה לוהינ  
(22:52 28/03/11) תויחאל ס''יב 'ןורבנייש' ,הקבר \ םיעצפב לופיטה לוהינ  
(16:47 24/08/11) ךלמ ילא \ םוקישב תודקמתמה תויחא שפחמ  
(09:38 29/03/11) תויחאל ימדקאה ס"היב ;"ןורבנייש" הקבר \  4.10.11 - םיעצפב לופיטה לוהינ  
(14:40 20/08/11) םורמ ןאיליל \ תויחא ינחבמל תולאש ףסוא  
(16:56 11/08/11) בולאינד הלא \ !!ךרדל האצי תויחא תאחמ  
(13:17 08/08/11) עדי תאצוה \ הכמסה תוניחבל םיננוכתמל םייאדכ םירפס  
(13:53 03/08/11) בולאינד הלא \ ??תויחא תאחמ םע המ  

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ