תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

םיצחשתו םיצבשת םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(15:34 06/02/16) ילאומש ןרילא ץחשת תורדגהל ןורתפ שפחמ
    
(23:23 05/05/16) שמש יתימע ץחשתל תונורתפ
       
(02:09 07/03/17) רכב ןב יבא השקבב
       
(20:54 01/08/17) ירוד יבא תשקובמה ץחשת תרדגהל ןורתפ
       
(20:23 04/11/15) גייטש ינד סרפה ץחשת ,תויתוא 4 ףעוסמו ףוקז חמצ הז המ עדוי והשימ
    
(20:52 04/11/15) בושח הז המ הליה םיצחשתל תובושת -השקבב
       
(09:39 25/09/15) drix eli [ת"ל] םיכירדמו עדימ
    
(13:43 07/09/15) ימע ןב ןולא תורחאו הלאכ תורדגה ינימ לכב הרזעו םיצחשת ןורתפל קוקזש ימ
    
(01:48 29/06/15) עמ עמ םיצחשתל תונורתפ
    
(18:10 14/06/12) ףוסוליפ הרפע.פ 3400 השאל
    
(00:59 30/04/15) םיצחשת ודרומ םיצבשת ןורתפ
       
(10:56 13/01/10) דוד הרשוא הנורחא הרדגה ץבשת ןורתפ
    
(23:21 18/04/15) דוד קודיל ןאכ קודבת
       
(00:57 30/04/15) םיצחשת ודרומ הרדגהל ןורתפ
       
(23:20 18/04/15) דוד קודיל םיצחשתל תונורתפ
    
(12:51 19/02/14) רגנילז זר םיצחשת ןורתפו הרזע
    
(18:09 10/05/13) ןמנירג יתא ןושאר םי תב ,ןולוח ןומוקמ"המקשה" ץחשתל ןורתפ
    
(14:34 06/10/12) מ לכימ [ת"ל] ...הדנ'גאבו הפ לואשל רשפא -טרוא םורופב הלקת שי
    
(13:51 07/10/12) סב ירוא [ת"ל] הקידב
       
(22:58 07/10/12) מ הרוכמ חמש גח
       
(23:09 07/10/12) סב ירוא [ת"ל] יסנת רכוז בשחמה יתעד יפל
          
(23:15 07/10/12) סב ירוא זופתב שדח םורופ חתפנ בגא ךרד
             
(03:18 06/03/13) אולימ לכימ ןורתפה תא יתאצמ
       
(00:30 21/11/12) סב ירוא [ת"ל] ןויסינ
    
(23:21 31/10/12) סב ירוא [ת"ל] תולאשל דמחנ הליל
    
(18:46 23/10/12) סב ירוא [ת"ל] םיענו בוט ברע
    
(20:30 18/10/12) סב ירוא [ת"ל] בוט ברע
    
(21:10 09/10/12) סב ירוא [ת"ל] בוט ברע
    
(16:58 17/09/12) ד ש [ת"ל] הבוט הנש
    
(21:13 04/08/12) ד ש [ת"ל] בוט עובשו בוט ברע
    
(10:11 03/08/12) יחיח חחחח [ת"ל] ןויסנ
    
(17:12 07/06/12) הדפס םייח ןומוקמל םיצחשת בתוכ שפחמ
    
(08:36 07/01/10) ןמש הסדה .דציכ םורופל םושיר
    
(12:28 17/03/10) מ לכימ הבושת
       
(08:22 02/06/10) ויז הנדע םורופל המשרה
          
(19:19 04/06/10) יגרוג ימענ םיצחשתו םיצבשת םורופל הסינכ
             
(18:16 01/02/11) ינורוויח תילגרמ םורופל הסינכ
                
(07:23 05/06/10) ויז הנדע םורופל הסינכ
             
(08:11 05/06/10) ויז הנדע םורופל המשרה
                
(08:37 05/06/10) ויז הנדע יתחלצה
                   
(18:28 07/06/10) ינורוויח תילגרמ תונורחא תועידי לש סרפה ץחשת ןורתפ
                   
(19:43 08/06/10) טייח הנא םיצחשתו םיצבשת םורופל המשרה
             
(16:33 16/03/12) המיחפ יתא ...ץבשת
                


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ