תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

יוטיב שפוח םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(01:18 29/04/18) וא .ש דידי .א
    
(01:16 29/04/18) יר .ש דידי ור לטיא
    
(22:04 22/04/18) הבקנב ץע .ד גוז
    
(11:05 04/02/18) הנ אווה
    
(00:16 24/12/17) ץע .לא .ח.ר .ר
    
(00:15 24/12/17) ץע .לא בל .ק ,קוצ
    
(00:50 03/12/17) קוצ ,םיבכמ .ט .א
    
(01:08 22/10/17) .רסיק לויט .ב
    
(01:08 22/10/17) .רסיק לויט .ב [ת"ל] ומכ
       
(01:06 22/10/17) פמרט דיל .א
    
(01:06 23/09/17) םשוב יל חיש .ט
    
(01:07 23/09/17) םדוקמ דוע יל ...םישנ ןיזגמ ומכ
       
(01:04 20/09/17) .פ .מרט .רופס .ש שאר
    
(01:05 29/07/17) .עמ ומכ .ד
    
(01:19 10/09/17) 2 די דגב .ד
       
(01:14 10/09/17) ןונח .בח .ד .רה .חר .ד
    
(02:18 18/06/17) .פי לש .א .נחס .א
    
(02:07 18/06/17) .ויט נח ס
    
(01:13 30/04/17) .מרט .א .שודק .ויט
    
(01:59 18/04/17) םיפלק .ש
    
(02:56 18/02/17) םיפלק .ה .ג.ר דיל
    
(17:18 25/11/16) בקב ,םידוהיה תנידמ .ע
    
(01:11 18/09/16) .ב.ב .א
    
(01:09 18/09/16) .צ ףוח .ימ
    
(21:04 16/08/15) .א.ר .ס .מ םש ומכ
    
(13:46 09/07/16) יטנס הקינורו החפשמ ימוליצ
       
(16:33 15/05/16) לויט .יא אהלע .מרט
    
(16:30 15/05/16) םדא ןב דואמ .ת .בג
    
(01:24 01/05/16) ל ויט .ע ןוקרי
    
(01:13 03/04/16) י א ןייזיד ןד .ה םוי ..נקיפ
    
(01:01 20/02/16) קוירק פמרט וי נתנ לש חא ומכ
    
(13:06 07/02/16) לויטב היהש .א כעו קנה .ר
    
(15:17 21/01/16) לאומש ןב םוסק םיעוריא ןג
    
(00:07 27/12/15) ןמזמ יד י (ןימח) .ל לש די
    
(00:30 20/12/15) חרפ יל .א לש הרבח
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ