תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

2ו רוזחמ תשיגפ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(01:47 02/10/05) יצולח רואמ הבוט הנש
    
(14:41 02/10/05) סלבוא תעפי הבוט הנש
       
(15:51 01/10/05) לביע תימע תופסונ תונומת
    
(02:54 25/09/05) יצולח רואמ !!! םוכיס - שגפמה
    
(21:10 25/09/05) רנימוק רנימוק תונומתה תא םיאור ךיא
       
(10:20 26/09/05) סלבוא תעפי ייה
          
(17:09 25/09/05) לביע תימע בורקב הארתנ ,הדות
    
(21:06 25/09/05) רנימוק רנימוק !! םלוכל םולש
       
(20:20 25/09/05) ןמדירפ יבג !תוארתהל
    
(00:37 25/09/05) סלבוא תעפי ייייה
    
(14:26 25/09/05) רעס הליה תוכרבל תפרטצמ
       
(13:35 25/09/05) יקצירז תרפא !!!ףיכ ףיכ ףיכ היה
    
(09:55 25/09/05) םלש תעפי םולש
    
(08:33 25/09/05) ימהרבא הרואיל םולש
    
(21:58 22/09/05) ימהרבא הרואיל תיפוס תולע
    
(13:47 20/09/05) לביע תימע ! וביגהו וסנכ - טוריפו ןח הרימ
    
(14:13 20/09/05) סלבוא תעפי יתנפלט ינא
       
(18:06 20/09/05) ימהרבא הרואיל םינופלט
       
(00:17 21/09/05) לביע תימע 'וכו תרוא ,ףסא
          
(06:32 21/09/05) ימהרבא הרואיל תרוא
             
(00:32 21/09/05) לביע תימע וסחייתת - תופסונ תולאשו תנע ,ףסא
          
(06:25 21/09/05) ימהרבא הרואיל גניר תנע
             
(23:39 20/09/05) רנימוק ןוויס שגפמל םיעיגמ
       
(14:57 22/09/05) סלבוא תעפי םלוכל ייה
       
(10:08 21/09/05) שורה סדה !הבר הדות
    
(14:19 21/09/05) סלבוא תעפי יסד בוט לזמ
       
(06:27 21/09/05) ימהרבא הרואיל בוט לזמ
    
(07:15 21/09/05) לביע תימע ו
       
(00:06 21/09/05) לביע תימע [ת"ל] ותשיא םע עיגמ ןנור
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ