תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

2ו רוזחמ תשיגפ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(14:41 16/09/05) יבוק-קילמ הליא ,םלוכל יה
    
(17:49 16/09/05) סלבוא תעפי הליא ייה
       
(19:31 16/09/05) הרואילו סדה תעפי ןמלוש ינד
       
(12:09 13/05/10) גנולבש יתא תויטרפ
          
(12:43 20/09/05) יצולח רואמ !!!! םיבוט לזמ
    
(22:54 20/09/05) דידי תירוא םיעוגעג
       
(23:40 20/09/05) רנימוק ןוויס ט"לזמ
          
(11:58 19/09/05) יקצירז תרפא ..שגפמ
    
(12:22 19/09/05) לביע תימע ט"לזמ תירואל ולחאת ,דבל העיגמ הנד
       
(15:31 19/09/05) רעס הליה תירואל
          
(16:47 19/09/05) לביע תימע הליהל םג ט"לזמ זא
             
(20:31 19/09/05) ירוא-םלש תעפי בוט לזמ
             
(23:16 19/09/05) דידי תירוא הרזח בוט לזמ
             
(00:20 20/09/05) רעס הליה םילחאמה לכל הדות
                
(22:43 19/09/05) סלבוא תעפי בוט לזמ
          
(23:18 19/09/05) דידי תירוא רוקיבל הפצמ ינא
       
(20:35 18/09/05) דידי תירוא האב אל ינא ירעצל
    
(00:44 19/09/05) סלבוא תעפי האב אל תאש יל לבח ךכ לכ
       
(23:22 19/09/05) דידי תירוא הארתנ
          
(11:56 19/09/05) לביע תימע ליימה תא יתיאר
       
(23:23 19/09/05) דידי תירוא בינגמ
          
(19:22 19/09/05) ימהרבא הרואיל !!!בוט לזמ
    
(23:21 19/09/05) דידי תירוא ההההההדות
       
(15:45 18/09/05) סלבוא תעפי המישרב אל םתאו הדימב - גוז ינב
    
(17:01 18/09/05) יבוק-קילמ הליא [ת"ל] שגפמל עיגי אל ב"הראב ןיידע ןמלוש ינד
       
(17:07 18/09/05) רעס הליה גוז ינב
       
(20:20 18/09/05) סלבוא תעפי םיעיגמ
          
(10:07 19/09/05) לביע תימע גוז ינב
          
(23:09 18/09/05) רנימוק ןוויס שגפמל העגה
       
(01:18 19/09/05) סלבוא תעפי [ת"ל] ןויס הדות
          
(23:38 18/09/05) ימהרבא הרואיל שגפמל העגה
       
(00:41 19/09/05) סלבוא תעפי רואיל םע רביד יבג
          
(10:09 19/09/05) לביע תימע ןנורו יבוק
          
(11:21 19/09/05) סלבוא תעפי תוכנחמ
             
(22:46 19/09/05) סלבוא תעפי תוכנחמ
                


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ