תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןפג ביבא לש םורופ

       ח"ש 55 םורופה תפוקב תעכ   תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:39 07/05/15) ןירפלה רמע 02/06/2015 טויועתהו ןפג ביבא לש העפוה
    
(12:55 27/12/11) יזנכשא הנוי ....רתיבא םע העפוה
    
(08:26 26/08/12) רומ לעי !הדות
       
(12:03 17/01/07) דלפ ילא !!!!םיריעצל!!ףסכ הברה
    
(12:17 08/08/10) ןהכ רימא םעפ בוש
       
(18:29 01/07/12) יול יחצ הרק המ
          
(10:36 12/05/06) ןוליא ההלב םיריש
    
(10:39 22/08/10) ןאו קירא בלה
       
(16:59 17/12/05) eyal doron !!! ת ו ע פ ו ה ה לכ
    
(17:43 28/12/08) ג לילבוב םלוכ תא ריכהל הצור
       
(16:36 22/07/10) ינמ דוד קנע רמז
          
(12:17 08/08/10) ןהכ רימא ןפג ביבא לש תועפוה ןיא
       
(10:05 22/04/07) ןמכלב ילא ץמאמ ילב תזרפומ ףסכ תומכ חיוורהל ךיא
    
(12:16 08/08/10) ןהכ רימא הבוגת
       
(01:40 16/04/06) hhh -פיפ- תוחידב אורקל?תוינופלט תוחיתמ עומשל םיצור
    
(15:56 03/08/10) ינמ דוד דוע עומשל
       
(12:56 27/04/07) יזנכשא םייח [ת"ל] תדחוימ הדרוה ןפג ביבא לש שדח ריש
    
(17:07 02/08/10) ינמ דוד ןפג ביבא
       
(16:04 07/05/08) רנשריק הרש !ןטקה לוקל יתבשקה אלש לזמ
    
(17:37 28/12/08) ג ימיש תושעל רשפא המ
       
(16:34 22/07/10) ינמ דוד יל שי ןובאת הלחא
          
(13:01 02/05/10) ןהכ הנד ?שגרמ ?חמש ?באוכ הז הבהא
    
(19:45 02/11/09) ש יגיס  שדח ילארשי לטרופ
    
(17:12 08/03/08) tochterman didi ךתוא שפחמ סניפ איג
    
(21:10 08/08/09) lil dudu םולש
       
(09:51 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז-יפוליח תוביסמ
    
(17:38 28/12/08) ג ימיש ?םידוע הם קר
       
(22:43 23/08/07) מ לכימ םכל םיקוקז ונחנא טנרטניאב רקסל חש 10
    
(05:16 13/05/08) ימיש יבור תובגל תוצצפ
       
(23:41 21/04/08) בהל רחש  !!!םלוכ וסנכ
    
(15:26 29/01/08) יליזרב לטימ ?םניחבו LIVE ב ןפג ביבא תא תוארך הצןר
    
(15:47 20/04/07) ןמכלב ילא ץמעמ םומינימ םא ףסכ ןומה תושעל ךיא
    
(15:37 20/04/07) ןמכלב ילא ףסכ הברה תושעל ךיא
    
(20:08 13/01/07) ss aa [ת"ל] םניח
    
(15:30 30/12/06) יתוער יתוער ! הווש...סנכהל םכל הצילממ
    
(22:39 14/11/06) ןהכ רב # ! לווודגבו , ףסכ
    
(22:09 13/11/06) yoyo goopy money,money
    
(14:17 13/10/06) ישי רוד !!!רשועה ןיבל ךניב דירפמ דחא sms
    
(13:35 09/10/06) ןהכ הריש !הל ברסל ןתינ אלש העצה יל שי
    
(08:10 17/09/06) ןהכ ימולש ....ףףסכ םי תושעל םכלש תונמדזהה הנה
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ