תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןויגה יצבשת םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(19:18 28/05/20) יול ןריש פצאווב םוריעב תוטהול ואדיו תוחיש תושוע ונחנא יייה
    
(01:13 09/05/19) הפיה .ש הדנולב
    
(01:02 16/11/18) םייתעבג .טאת .י
    
(01:04 26/10/18) .ש הרבח .ג המוד
    
(01:01 28/01/18) .ל ןולמ .ע זורק
    
(02:13 10/08/14) םילותח .ש
    
(02:16 10/08/14) םילותח .ע
       
(02:04 05/01/18) .ע שדח
          
(00:22 26/11/17) .וו .ריא גוז
    
(00:23 26/11/17) .וו ישיש
       
(01:39 28/11/17) הדומרב יתא םיצחשתו םיצבשת
       
(02:03 18/06/17) י י מ .לב לש
    
(01:03 03/05/17) ןוקרי קראפ .ד .מצע
    
(02:16 02/04/17) .נ םע ח םשרנ
    
(18:10 24/08/16) עו ריא .גש
    
(23:50 02/08/16) .ווש .גש רבכ ןמזמ
    
(23:41 02/08/16) מניס םגו .ווש .גש א
    
(14:00 22/07/16) dal hila טמחש רתא טמחש
    
(20:43 04/07/16) dal hila תודיח היווירט
    
(01:29 26/06/16) .מ לש .ש וה לש םג
    
(11:02 13/06/16) ירלג יל רשוקמ
    
(01:09 10/04/16) גר .א
    
(02:17 08/11/15) הפי .ר תכלוה םגש
    
(01:15 11/10/15) מוה לש .ל םיא
    
(17:13 24/09/15) drix eli םיצלמומ םירתא ןוסחא תאוושה
    
(17:12 24/09/15) drix eli םיצחשתב הרזע
    
(01:11 06/09/15) עונפוא וד וד
    
(01:08 19/04/15) ןימינב ,א רירגש .א
    
(01:33 28/12/14) ש א הפי שבלתמ לותח
    
(00:09 24/12/14) ל א האנ לותח
    
(14:50 02/02/13) יבכוכ ןרוא םיקורס ןויגה יצבשתל רווידל הפסוה
    
(21:19 25/08/13) דעלג יבצ עובש לכ קורס "עמשמ יתרת" ץבשת תלבק
       
(03:58 16/10/14) אמח רב הרש ןויגיה יצבשת
          
(01:20 27/04/14) . .ב
    
(08:43 01/01/14) יול יבא תיבהמ תודובע
    
(00:34 24/11/13) יל לש דידי ץע לא
    
(00:36 24/11/13) יל לש Y םחתמ ע םגו
       
(12:46 05/08/12) ןהכ רשא הייהת יתרתב
    
(12:50 05/08/12) רזוא סומע ל הנשת זא
       
(13:01 05/08/12) ןהכ רשא [ת"ל] ???דיתע ןושלב הרדגההש הנשמ אל.סומע הדות
          
(14:05 05/08/12) רזוא סומע םה םא
             
(15:44 13/09/13) ןראפ ילנמ םיצבשת ןואפתלל רתא
             
(13:11 01/08/13) רלט לארשי עמשמ יתרת ץבשת,
    
(06:03 23/04/13) הדובע שופיח רסנלירפ
    
(20:34 13/06/13) וקלט קיבוד עגרכ אל
       
(21:44 13/06/13) לבנ יטב רשפא הפיא
          
(09:26 18/04/13) .ח לש הרבח
    
(09:32 18/04/13) .ח לש הרבח .נ םגו
       
(13:41 01/04/13) לימג היבוט םימוליצ הלחא
    
(21:39 17/03/13) יול ןד יתוכיא שוטיל רמאמ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ