שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

טסימיטפוא םיקאיק םורופ

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(06:57 01/01/16) ינבא הירא ולש םילימ המכ .ביגמו הרוי ,חנ אל יאכז ירוא .יאכז יערד הירא
    
(15:18 31/12/15) ינבא הירא [ת"ל] ?שרפהה המ זא ,1.73 ינא .רטמ השולש םילגה
    
(21:17 17/12/15) י.ב יאחוי ףוחב רנרוו טושמ אצמנ
    
(06:40 30/11/15) h f [ת"ל] בוט םוי .תלטובמ הריתחה ינש םוי בוט רקוב
    
(05:59 28/11/15) ד ליגיבא [ת"ל] תלטובמ הריתחהו ילג םיה ,תבש,בוט רקוב
    
(05:43 03/11/15) פ סדה [ת"ל] בוט םוי .תלטובמ הריתחה ןכל ידימ הקזח תיחזמה חורה.בוט רקוב
    
(06:18 24/10/15) ד ליגיבא [ת"ל] ררועתהש ימל חותפ ןיידע הפקה
    
(06:05 24/10/15) ד ליגיבא רעוס םי -רקובה תריתח לוטיב
    
(12:30 20/10/15) ינבא הירא !!!תילגנאה הפמה לע ףוס ףוס ונחנא
    
(13:58 30/09/15) f delia symposion
    
(10:14 30/09/15) זוע רב באוי הצוחל פמרט דוע
    
(10:15 30/09/15) זוע רב באוי [ת"ל] 0524501070 - באוי
       
(20:35 28/09/15) תרופ תיגח הצוחל פמרט
    
(21:25 26/09/15) רפח ירוא [ת"ל] (גח ברע/ןושאר םוי)?רקובב רחמ רתוח ימ
    
(11:58 24/09/15) ףולז ןהכ הקיא לארשי הצוח
    
(12:56 15/09/15) ד ליגיבא ישיש םויב תיסוכ תמרהל ןימזמ קיצנרב ריאמ
    
(16:57 12/08/15) רדק ידיג [ת"ל] תדלוה ימי גוגחל ןחלוש םיחתופ (םכלש) הריתחה ירחא ישישב
    
(20:00 31/07/15) ינבא הירא !ה'לסוי אל ?ונלש ףסוי לש ויתומולח וניד ונלש רהז לש המולח םאה
    
(15:26 14/08/15) ינבא הירא [ת"ל] .קוביח .םייחב ןיידע הירא וז העשל ןוכנ .רהז
       
(12:20 23/07/15) ד ליגיבא [ת"ל] לטובמ צ"החא םויה לוגרתה
    
(10:11 09/07/15) d e [ת"ל] לטובמ ,צ"החא םויה לש לוגרתה
    
(05:48 27/06/15) d e [ת"ל] ...תהל ,תולטובמ תוריתחהו ילג םיה,תבש םויה
    
(14:50 16/06/15) הקטומ ר תוריתחה ןיב ישישב חולמ גדו תיסוכ תמרהל ןימזהל חמש
    
(22:09 16/06/15) ןוא לאגי הדכנה תדלוה דובכל
       
(16:00 13/06/15) ב ריאמ [ת"ל] First class תוחלקמה גורדש לע ופאש
    
(09:12 31/05/15) ינבא הירא [ת"ל] .םימיה תשש םוי .בורקה ישיש םויב ןושארה ימיה ןותרמה .וחכשת לא
    
(05:39 30/05/15) d e [ת"ל] ...תולטובמ תוריתחהו רעוס םיה ,תבש ,בוט רקוב
    
(05:59 29/05/15) d e [ת"ל] תלטובמ הריתחהו רעוס םיה בוט רקוב
    
(08:18 28/05/15) ינבא הירא .ימיה ןותרמה לע .קדצ ןר
    
(22:42 24/05/15) ינבא הירא הזכ והשמ איצמהל םילוכי םינלופ קר
    
(13:57 19/05/15) דוהא ליגיבא המיא תומ םע לטיבא לש הרעצב םיפתתשמ
    
(11:53 21/05/15) ינבא הירא [ת"ל] .הדות ?העבש םיבשוי ןכיה
       
(06:03 16/05/15) ינבא הירא ימי ןותרמ :םימיה תשש רתחמ :הנמזהו העצה
    
(22:53 08/05/15) sדוד ןושש ......תיקסיע תובירי לע והשמ ידבכינ ינבא רוטקוד
    
(12:23 03/05/15) דוד ןושש [ת"ל] ...... באוכו עשעשמ, םיל הסינכב םישוע אל המ
    

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ