תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

יצרא ןב םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:06 26/01/11) השמ הכימ I30 יאדנוי דואמ בהוא ןב
    
(15:55 10/02/03) יוסח יוסח !!!!!!!!!!!ןוירהב הריש
    
(12:49 11/02/03) יוסח יוסח [ת"ל] ! ןוכנ אל הז ! רקש הז
       
(15:44 05/08/10) ינמ דוד דובכה לכ
          
(13:14 05/07/05) byob y !ןמוזמ!!!םכילא םג העיגמ הלודגה ףסכה תרשרש
    
(15:57 03/08/10) ינמ דוד םייחב םעפ
       
(17:02 17/12/05) eyal doron !!! וסנכ ??? םויה הרוק המ
    
(14:22 22/07/10) ינמ דוד .. םויה הרוק המ
       
(16:07 07/05/08) רנשריק הרש $!!!!!!!!!!!!!!!!!יתימא הז
    
(15:51 20/04/07) ןמכלב ילא ץמעמ אלל ףסכ הברה תושעל רתויב החונה ךרדה
    
(22:11 13/11/06) yoyo goopy money,money
    
(14:22 13/10/06) ישי רוד !!!ףסכ ונממ תושעל וב ?ןופאלפ ךל שי
    
(13:36 09/10/06) ןהכ הריש ףסכ םהמ תושעל דומלל ואוב ?טנרטניאו בשחמ םכל שי
    
(02:45 23/05/06) נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח םיה דיל הליוב תוגוז יפוליח ל ישילש םויב תוביסמ
    
(16:59 07/02/06) ןורוד רואיל ןאכ ארק ? םויה תושעל המ תעדל הצור
    
(15:31 19/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(17:56 24/11/05) Kingdom Brain תיב ירועשב הרזעל רתא :הצלמה
    
(15:54 12/09/05) ינא ינא אב ףסכ ףסכ
    
(15:16 20/08/05) הצילממ ינא כ םישוע ךיא דומלל הצור / תונקל וא ןשי וא שדח והשמ רוכמל הצור
    
(16:46 28/07/05) תוקפה דמימ תוקפה דמימ תויהל תמל םינשידוא
    
(21:44 14/07/05) הצילממ ינא השילג רובע ףסכ םלשמה שדח ילארשי רתא וסנכ םירבח
    
(13:15 05/07/05) byob y !!!!!!וחיוורתו וסנכ ?זוזל ילב ףסכ ןומה ןומה לבקל םיצור
    
(18:42 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(09:56 10/05/05) םיקסע שיא !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(15:20 02/03/05) יריאמה תרפא קו ראוד תאירק רובע םלשמה רתא-בשחמה ךרד תיבהמ דובעלו חיוורהל
    
(01:30 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(18:59 03/10/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא קיראו ןא לצא תונרקס ךותמ היווח
    
(09:11 12/08/04) תובוטהו תופיה קיראו ןא לש תוגוז יפוליח תוביסמ תובוטהו תופיה קיראו ןא לש תוגוז יפוליח תוביסמ תובוטהו תופיה קיראו ןא לש תוגוז יפוליח תוביסמ
    
(20:53 01/06/04) תיפי הבהז חישמ אוביש קועצל םיבייח
    
(19:40 28/05/04) ש ע םינגנל הלש הכישמה
    
(21:21 24/05/04) ץרווש רמוע ילט
    
(15:29 22/05/04) SWINGERS קיראו ןא 2004 תועובש--גחב תוביסמ
    
(15:28 22/05/04) SWINGERS קיראו ןא 2004 תועובש--גחב תוביסמ
    
(01:10 21/03/04) תוגוזל היזטנפ קיראו ןא 050276485 ולצלצ!!! קיראו ןא לש תוגוז יפוליחב תויצמל היזטנפמ
    
(21:57 01/01/04) וטילזוח יצירפ !!!!!!!ןאכל וסנכ ?הברהו ףסכ תושעל םיצור
    
(03:57 30/07/03) הל הל !וסנכ!החידב אל הז?תולקב ףסכ חיוורהל םיצור
    
(17:18 27/05/03) ןיול ןורי [ת"ל] ...וכו תונומת םע ולש קנע רתאל רושיק
    
(01:34 18/05/03) "...בושח רבכ היהי אל היהש המו..." לאנתנ תירינ !!!!!!!!!!!!השולש-םיישדוח דוע קסיד איצומ אוהש םויה יל רמא ןב
    
(01:35 18/05/03) "...בושח רבכ היהי אל היהש המו..." לאנתנ תירינ [ת"ל]
       
(14:54 06/02/03) רורד לט ?העפוהל אב והשימ
    
(00:31 01/02/03) ימרכ הריש ?עדוי והשימ םאה
    
(19:17 02/02/03) "...םלועה ףוס עיגי םא" תוער [ת"ל] ..ש תבשוח ינא
       
(19:19 02/02/03) "...םלועה ףוס עיגי םא" תוער תבשוח ינא
       
(18:11 29/01/03) ... תקחמנ ????????התא הפיא !ןב
    
(18:22 30/01/03) ןהכ ןתמ [ת"ל] ...הלאשה התוא תא קוידב לאוש ינא םג
       
(12:11 02/02/03) "...וישכע יל ףיכ ךיאו" הרעי ...ש יל הארנ
       
(21:21 26/01/03) !!!ןב הלחא !השוודא !םימוד ךכ לכ יבוהאו יצרא ןב
    
(22:26 22/01/03) רורד לט ןב לש האבה העפוהה
    
(16:42 24/01/03) ןהכ ןתמ [ת"ל] ?הפיאו (ךיראת הזיאב) האבה העפוהה יתמ
       
(21:03 21/01/03) "...םלועה ףוס עיגי םא" תוער [ת"ל] ?האבה העפוהה יתמ עדוי ונשימ
    
(21:04 21/01/03) "...םלועה ףוס עיגי םא" תוער [ת"ל] והשימ=ונשימ
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ