רכייט ינור רד :םש
11:35 28/11/06 :ךיראת
הכונחל הריציו רקח תולעפה :אשונ
:העדוה
:הכונחה תארקל תואנדס ךרוע עדמ ימושי לש םילגלג לע ןואיזומה

,םיחירמ ,ןמש םירצוע םיתיז םיקסרמ םידליה - ןמשל תיזהמ
אשונב הנדס תא םימילשמו (קובקבמ תיז ןמש) םימעוט ,םיששממ
ןטק דכ ,יאנומשח ןמש רנ תיב :םיניכמ םידליה .רנהו רואמה
.ינועבצ ןיפרפ רנו רמוחמ

רנ ,ןוביבס ,היכונח תנכה ומכ תוריצי תבלשמ םידליו םירוה תלעפה
.םידכה וא תיזה אשונב החיש דצל

ישיא דכ תנכה ,עבצו רוא ,היכונחה תרובג :ומכ תופסונ תואנדס
דועו םיינבואב

הנשה ךרואל םינוש םיאשונב תואנדס םימייקמ ןכ ומכ

םינינעתמל תונעל חמשא
רכייט ינור ר"ד


http://geocities.com/mada4school/madahanuka/htm

:תובוגת

(11:04 22/01/09) eter בל \ [ת"ל] םיצוחנ    
(11:35 28/11/06) רכייט ינור רד \ הכונחל הריציו רקח תולעפה    
(17:10 21/11/08) רכייט ינור \ תונטיקבו םירוה םע םג הכונחל תויוליעפ       
(12:59 28/07/08) בשחמ בשחמ \ הריכמל    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא