בשחמ בשחמ :םש
02:51 27/03/08 :ךיראת
םיבשחמ קיצ קי'צ :אשונ
:העדוה
םיבשחמ קיצ קי'צ
גורדשו ןוקית.םישמושמו םישדח םיבשחמ תריכמ
0522542<יוסח רפסמ><יוסח רפסמ><יוסח רפסמ>97.לט.םיבשחמ
0578542247:תובוגת

(08:03 17/05/08) סינוי זר \  ןג תמר הוונ םורמ תועדומ חול    
(02:51 27/03/08) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(18:26 21/01/08) ןרומ .... ןרומ \ ןוחתפשמ    
(18:28 21/01/08) ןיירוא ןיירוא \ ?הז הפיא       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא