סינוי זר :םש
08:03 17/05/08 :ךיראת
 ןג תמר הוונ םורמ תועדומ חול :אשונ
:העדוה
לע קלוחמ 2 די הריכמו היינק ןג תמר הוונ םורמ תועדומ חול
םוסרפ תייבוקל חש 10 עובש לכ תוינוכמ 1000


2 די הריכמו היינק ןג תמר הוונ םורמ תועדומ חול

:תובוגת

(12:59 28/07/08) בשחמ בשחמ \ הריכמל    
(08:03 17/05/08) סינוי זר \  ןג תמר הוונ םורמ תועדומ חול    
(02:51 27/03/08) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא