בשחמ בשחמ :םש
12:59 28/07/08 :ךיראת
הריכמל :אשונ
:העדוה
םיבשחמ ק'צ קי'צ

Intel® Pentium® 4
ESC P4S5A
ATI Radion 9250 128mb
DDR 400/3 512
AUDIO 6.1
USB 2.0 X 6
WD 8mb 80GB
CD R/RW P ATA
CASE +POWER
Win-xp pro HE Plus / Office 2007 pro He
Games / Divx pach /AVG free / Nero
שדח ;#8362&950
097947194;לט
<יוסח רפסמ>:תובוגת

(11:35 28/11/06) רכייט ינור רד \ הכונחל הריציו רקח תולעפה    
(17:10 21/11/08) רכייט ינור \ תונטיקבו םירוה םע םג הכונחל תויוליעפ       
(12:59 28/07/08) בשחמ בשחמ \ הריכמל    
(08:03 17/05/08) סינוי זר \  ןג תמר הוונ םורמ תועדומ חול    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא