eter בל :םש
11:04 22/01/09 :ךיראת
הלועמ היגרנא םע םדא ינב םיצוחנ :אשונ
:העדוה
תיאקירמא - תינפי הרבחל

םיישיאו םייתיב תואירב ירצומ תחתפמו האיצממה

ךירדהל ,רוזעל םיבהואש ,המזוי , ץרמ יאלמ ,םדא ינב םיצוחנ
םיאלפנ םירצומ תורשעל קווש תשר תיינבל .םדא ינב םע דובעלו
.טנטפ ימושר
םייתאורבתה םיעגפמה ןמ רכינ קלח םע דדומתהל םירשפאמ םירצומה
:םימייקה

תואירבה לש המצעהו רופש ךות .םייתייעב םימ ,ריווא םוהיז ,סרטס
הכימתו הדומצ הכרדה ולבקי םיניינועמה .הביבסה תוכיאו תישיאה
.האלמ

ןוצרהו תוחונה יפ לע ,השימג הדובעה

החלצהה תדימ יפ לע ;#8211& אלפנ לומגתה

ליימל םייח תורוק וחליש
Eter11@walla.com
:תובוגת

(11:58 17/02/09) ףסוי ףסוי \ הריזג ןחלוש הריזג תנוכמ הריכמ    
(11:04 22/01/09) eter בל \ הלועמ היגרנא םע םדא ינב םיצוחנ    
(11:04 22/01/09) eter בל \ [ת"ל] םיצוחנ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא