ישרט יתא :םש
02:34 09/04/09 :ךיראת
א"ת - םייתעבג אקוני ןותחפשמ :אשונ
:העדוה
- 1.5 יאליג .הנטק הצובק המיענ הריוואב םיסקמ תיבב ןותחפשמ
דחוימ ךוניחב ןושאר ראות תלעב תכמסומ תננג ינאו יתא ימש 2.5
תימיטניאה הצובקה אוה ןותחפשמה לש תיוידוחייה.ךרה ליגל
1-4-09 ב חתפנ .תומימחהו
םשרתהו אובל הווש ,החנה ןתנית טסוגוא דע םימשרנל
0523519401 יתא 16.00 העשה ירחא


http://פליטי הספר 28

:תובוגת

(21:32 29/06/09) דעלג תיפוצ \ םייתעבגב ןגל תננג השורד    
(10:13 13/01/08) ו ןיירוא \ ?ףסוי רדהב ןותחפשמ    
(11:02 07/08/08) םיובסונ הילד \ םוקאו תיקש       
(07:33 28/04/09) ריפס הגונ \ ףסוי רדה ןותחפשמ       
(02:34 09/04/09) ישרט יתא \ א"ת - םייתעבג אקוני ןותחפשמ    
(11:58 17/02/09) ףסוי ףסוי \ הריזג ןחלוש הריזג תנוכמ הריכמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא