יתיוק ןתנוי :םש
02:31 03/09/09 :ךיראת
ןורשה דוהב שדח םידלי ןג :אשונ
:העדוה
טנרטניאה רתאב םיטרפ .ןורשה דוהב חתפנ ןנערו שדח ןג


http://www.yonagan.co.il

:תובוגת

(03:18 10/09/09) דלפנזור יקיר \ הקיסומתירל הרומ    
(02:31 03/09/09) יתיוק ןתנוי \ ןורשה דוהב שדח םידלי ןג    
(21:32 29/06/09) דעלג תיפוצ \ םייתעבגב ןגל תננג השורד    
(10:13 13/01/08) ו ןיירוא \ ?ףסוי רדהב ןותחפשמ    
(11:02 07/08/08) םיובסונ הילד \ םוקאו תיקש       
(07:33 28/04/09) ריפס הגונ \ ףסוי רדה ןותחפשמ       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא