רכייט ינור :םש
20:14 03/10/09 :ךיראת
 הרובגו רוא - ןמשל תיזהמ - הכונחל תויוליעפ - הכונח תביסמ :אשונ
:העדוה
תויתייווח םידליל תויוליעפ םע םירזוח (2009) הנשה םג
.הכונחה גח תארקל תוניינעמו
םידליו םירוהל םגו םידליל תיתייווח תוליעפ הניה ןמשל תיזהמ
:ומכ םיאשונב תוסנתהו רקח תללוכ תוליעפה .הכונחה גח תארקל
קוסירב תוסנתה ,דבה תיבב ןמשה תריצע יבלש ,ויתונוכתו תיזה
ליתפהו ןמשה תרעקמ - רנ לש ולוגלג םע תורכהו ןמש תנכהו םיתיז
ןטק דכ תריצי ,ןמש רנ תיב תקיצי :תוריצי בולישב ןיפרפה רנל
,ןרמחב עוקיר ,ספיספ תקבדה ,ןיפרפ רנ תקיצי וכותלו רמוחמ
.תויורשפא דועו ןוביבס תנכה
רכייט ינור ר"ד ,הלועפ ףותישל חמשא
רתאב ורקב


הכונחה גחל םידליל תויוליעפ

:תובוגת

(20:25 03/10/09) רכייט ינור \  םידליו םירוהל שוביג תויוליעפ - ןושוביג    
(20:14 03/10/09) רכייט ינור \  הרובגו רוא - ןמשל תיזהמ - הכונחל תויוליעפ - הכונח תביסמ    
(03:18 10/09/09) דלפנזור יקיר \ הקיסומתירל הרומ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא