רכייט ינור :םש
20:25 03/10/09 :ךיראת
 םידליו םירוהל שוביג תויוליעפ - ןושוביג :אשונ
:העדוה
?םידליו םירוהל תפתושמ תוליעפ ?הצובקל תשבגמ תוליעפ םישפחמ

ןיב רשקה קוזיחל םינושוביג ךרוע םילגלג לע עדמ ןואיזומ
ירוביצ ןגב - םוקמ לכב (םידליו םירוה וא םידלי) םיפתתשמה
,החפשמה לכל ךורא / רצק יתיווח תוחפשמ לויטכ וא רפסה תיבב
.הריציו הלעפה ,הכרדהב בלושמה

רקי ןמז םכמצעל וכסחתו רכייט ינור ר"דל םויה דוע ונפ

:(םינוש םישוביגמ םיביכרמ בלשל ןתינ) אמגודל םינושוביג
םינופיפע גנינפה - יתיווח ןושוביג ,יתייווח תיעדמ ןושוביג
,החפשמה לכל

ץיקב וא ויתסב תוחפשמ לויט :אמגודל תוחפשמ ילויטב םינושוביג
הנוידל ףרוחב תוחפשמ לויט ,הגלוא תעבגב יעלסה םיה ףוחל
לויט ,תמשנת תרעמו תקרב תילולשל ,הירסיקב הנוידה וא דודשאב
,רדנסכלא לחנל ,תילולש / םיסוריאה תרומשל ביבאב תוחפשמ
ןג לש םיחותפה םיחטשל ,םימואתה תרעמ תרומשל ,קרסמה תרומשל
.בידנה

רכייט ינור ר"ד הלועפ ףותישל חמשא
רתאב ורקב


םידליו םירוהל שוביג תויוליעפ

:תובוגת

(20:35 03/10/09) רכייט ינור \  תרחא תצק תדלוה םוי יעדמ תדלוה םוי    
(20:25 03/10/09) רכייט ינור \  םידליו םירוהל שוביג תויוליעפ - ןושוביג    
(20:14 03/10/09) רכייט ינור \  הרובגו רוא - ןמשל תיזהמ - הכונחל תויוליעפ - הכונח תביסמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא