רכייט ינור :םש
20:35 03/10/09 :ךיראת
 תרחא תצק תדלוה םוי יעדמ תדלוה םוי :אשונ
:העדוה

יעדמ תדלוה םוי
תוכחמ םיינועבצ "םייוקיש"ב תואלמה תונחבמ ןווגמ ןחלושה לע
ןעדמה .שבי חרק םע ןררועיש ,תדלומויה דלי ,ןבלה קולחב ןעדמל
המבה יעדמ תדלוה םויב - וירבח תא ףתשמו םייעדמ םייוסינ ךרוע
םייוסינ לש לודג ןווגמ יתושרב .םידליה לש הלוכ העפוההו
ראשנש יעדמ קחשמ םיניכמ םידליה .םינכוסמ אל ךא םיביהרמ
וכסחתו רכייט ינור ר"דל וישכע ונפ םלשומה עוריאל .םהידיב
.רקי ןמז םכמצעמיעדמ תדלוה םוי

:תובוגת

(20:46 03/10/09) רכייט ינור \  םיריעצ םינעדמ גוח    
(20:35 03/10/09) רכייט ינור \  תרחא תצק תדלוה םוי יעדמ תדלוה םוי    
(20:25 03/10/09) רכייט ינור \  םידליו םירוהל שוביג תויוליעפ - ןושוביג    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא