רכייט ינור :םש
20:46 03/10/09 :ךיראת
 םיריעצ םינעדמ גוח :אשונ
:העדוה
לעופ דציכ - הלאשב קסועה עדמ גוח וניה םיריעצ םינעדמ גוח
הקיסיפבו הימיכב םיביהרמ םייוסינ תללוכ גוחב תוליעפה ?עבטה
הנשה תונועל תוסחייתהבו עבטה ימוחתב תורושקה תויוסנתה דצל
תינכות .הריציו תובר תויוסנתה ,רקחב תוולמ תויוליעפה .םיגחהו
לע עדמ ןואיזומ לש הרשעה תוינכות ךרעממ קלח הניה גוחה
רכייט ינור ר"דל ,הלועפ ףותישל חמשא .םילגלג
רתאב ורקב


תויעדמ תויוליעפו םייוסינ - םיריעצ םינעדמ גוח

:תובוגת

(12:34 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    
(20:46 03/10/09) רכייט ינור \  םיריעצ םינעדמ גוח    
(20:35 03/10/09) רכייט ינור \  תרחא תצק תדלוה םוי יעדמ תדלוה םוי    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא