ןותחפשמ תאיל :םש
12:34 29/10/09 :ךיראת
םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ :אשונ
:העדוה
. םייתעבגב תיטרפ הניג םע םחו ןטק ןותחפשמ
. תומח תוצלמהו תונימא ןויסינ ןיטינומ
הבר הדות:תובוגת

(12:39 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ <יוסח רפסמ> םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    
(12:34 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    
(20:46 03/10/09) רכייט ינור \  םיריעצ םינעדמ גוח    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא