ןותחפשמ תאיל :םש
12:39 29/10/09 :ךיראת
<יוסח רפסמ> םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ :אשונ
:העדוה
.םייתעבגב תיטרפ הניג םע םחו ןטק ןותחפשמ
.תומח תוצלמהו תונימא ןויסינ ןיטינומ
<יוסח רפסמ>
.הבר הדות:תובוגת

(13:31 06/12/09) ---------- הרואל \ תננג    
(12:39 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ <יוסח רפסמ> םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    
(12:34 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא