---------- הרואל :םש
13:31 06/12/09 :ךיראת
תננג :אשונ
:העדוה
ןג תשפחמ ,ךוניחב בר ןויסנ תלעבו תננג ינא הרואל ימש !!! םולש
תואנדס ןווגמ הליעפמ ינא ףסונב .בקעי ןורכיז-הרדח רוזיאב
.עוריא לכל הריצי

0<יוסח רפסמ>
laurayusuf#gmail.com:תובוגת

(22:12 12/09/10) יאלוזא תיגח \ ןורהצל תדבוע    
(13:31 06/12/09) ---------- הרואל \ תננג    
(12:39 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ <יוסח רפסמ> םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא