dolci tiki :םש
12:26 17/05/10 :ךיראת
ךופ תוכימש :אשונ
:העדוה
!ריחמ לכ תווש תויתוכיא ךופ תוכימש


ךופ תוכימש

:תובוגת

(03:57 05/08/11) דלפנזור יקיר \ 0504505908 יקיר םינגל תיאקיסומתיר    
(12:26 17/05/10) dolci tiki \ ךופ תוכימש    
(08:45 28/08/10) דוד יבא \ תליאב שפונ       
(08:47 28/08/10) דוד יבא \ [ת"ל] תליאב שפונ          
(09:15 16/10/10) דוד יבא \ ךופ תוכימש       
(23:30 12/10/10) friedman dalit \ יטבו תוריהז אשונב רפס תיב/ןג ליגל תואנדס / תימצע הנכהל קחשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא