יאלוזא תיגח :םש
22:12 12/09/10 :ךיראת
ןורהצל תדבוע :אשונ
:העדוה
.הלעמו 'א התיכ ליגמ םידליל ,ןורהצל תיתוכיא תעייס השורד
תיתיבו המיענ הריוואב םתלעפהלו םידליה םע תיב ירועיש תנכהל
.16:00-17:00 ל דעו םיירהצה תועשמ לחה תיקלח הרשמב הדובעל
.בכרו הגיהנ ןוישר תלעב
.הרדח רוזיאמ
.<יוסח רפסמ> תיגח:תובוגת

(00:46 28/09/10) קוסב תניג \  םירוה םע ןגל תוייללצ ןורטאית    
(22:12 12/09/10) יאלוזא תיגח \ ןורהצל תדבוע    
(13:31 06/12/09) ---------- הרואל \ תננג    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא