friedman dalit :םש
23:30 12/10/10 :ךיראת
יטבו תוריהז אשונב רפס תיב/ןג ליגל תואנדס / תימצע הנכהל קחשמ :אשונ
:העדוה
תוריהז אשונב רפס תיב/ןג ליגל תואנדס / תימצע הנכהל קחשמ
תוחיטבו

דעו / הרומה / תננגה ידי לע ימצע עוציבל הריכמל ירשפא *
תומרותה תורבח רוביצ ירשק 'חמ / החוור תוינודעומ / םירוהה
. הליהקל

אבה קנילב ץיצהל ולכות
http://www.daliagilboa.co.il/

From: dalit friedman [mailto:dalit.friedman@gmail.com]
Sent: Monday, October 11, 2010 11:17 PM
תוחיטבו תוריהז אשונב ךרה ליגל קחשמ -הצפהל - :Subject

ד"סב

תוחיטבו תוריהז אשונב ךרה ליגל קחשמ
אבה קנילב ץיצהל ולכות
http://www.daliagilboa.co.il/:םידליה ינגבו רפסה יתבב םירוה ידעוול תעצומה תוליעפ
אשונב תיתריצי תוליעפו םיקחשמ תנדס - םולשב התיבה םירזוח
םיכרדב תוחיטבו תוריהז

:םירוהל הינפ
???תעדיה
חוטבו ןגומכ ספתנש םוקמה !!!תיבב תושחרתמ םידליה תועיגפ בור
.םידליל
? ךדלי לע ךומסל הצור
? טקשב תיבה ןמ תאצל הצור
? םירזל םיחתופ אל םידליהש תעדל
? תוחיטבה יקוח תא םיריכמ םידליהש תעדל הצור

תורתוימ תונואת עונמל תורומו תוננג םיכנחמ ,םירוהכ ונדיקפת
םע לגרתלו
.בוחרבו תיבב הנוכנה תוגהנתהה יקוח תא םידליה
תוריהז לע םידמלמש טוחו תור :ונאצמהש תויומד יתש תרזעב
.תוחיטבו
יקוח בוציעל םיפלק :בוחרבו תיבב םידליל תוחיטב יקחשמ ונרביח
.ותביבסבו תיבב הנוכנה תוגהנתהה

ןורכיז יפלק ,תויעיבר יפלק :םידליו םירוהל תוחיטב יקחשמ ךרד
המח תיתחפשמ תוליעפ ,האנה בלשל ןתינ ,םילבחו תומלוס קחשמ וא
.תוחיטבה יללכ םע תורכהו
םירשפאמה םילכ םירוהל םינתינ ,תוחיטב יקחשמ תועצמאב
.םוי םויה ייחב החוטב תוגהנתה לש םילגרה םהידלי תא דמלל
________________________________________
'ב - 'א תותיכלו םינגל תוליעפ
תוליעפו םיקחשמ תנדס תיבבו םיכרדב םידלי תוחיטבו תוריהז
תיתריצי
:הרטמה
הנכמ תיינקהו תיבבו םיכרדב החוטבו הנוכנ תוגהנתה יקוח בוציע
תרושקתל ףתושמ
.דלי-הרוה
:דעי להק
יתבכש שוביג םויב םידימלת ,תפתושמ תוליעפב םידימלת-םירוה
.ב"הז תרגסמב יתתיכ עוריאו
:תינכותב
לש תפתושמ תוליעפ ,תיבבו םיכרדב תוריהז אשונב סקימוק תגצמ
.תורייוצמ תודיחו החיש רופיס
וטואה תארמל הלתמ תנכה ,(הריחבל) הריציו תוליעפ תונחתל הקולח
תכרבו (תוליעפה ןמזב הספדהו םולצת)דליה תנומת םע קיתל וא
.ךרדה
תבצועמ הזיראו ,קחשמ ילכ ללוכ 'םילבחו תומלוס' קחשמ תנכה
,ךשוחב םירהוז םידימצ תנכה.םיינועבצ תיכוכז יזורח בולישב
תוריהז אשונב תויעיברו ןורכיז יקחשמ :אספוק יקחשמ תנחת
.תיבבו םיכרדב תוחיטבו
!!!םיסרפ אשונ - יתיווח תומישמ וגניב

,תיתבכש ,תיתתיכ תוליעפ .;#8216&ו-;#8216&ג תותיכ תוליעפ
טרפב ב;#8220&הז עובשבו הנשה לכ ךשמב םידימלתו םירוה

:הרטמה
,תויונמוימ תיינקה ,םיכרדב החוטבו הנוכנ תוגהנתה יקוח בוציע
תומייקה תונכסל תועדומה תאלעה
.שיבכה תביבסב
:תינכותב
םינקחשל קנע הפצר קחשמ - ;#8220&םולשב התיבה םירזוח;#8220&
םייתימא
דליה לש םירוגמה תביבס תא המדמ קחשמה
.םיכרדב החוטב תוגהנתה אשונב םידגיהו תולאש ללוכו
(הריחבל) הריציו תוליעפ תונחתל הקולח
הספדהו םולצת) דליה תנומת םע קיתל וא וטואה תארמל הלתמ תנכה
.ךרדה תכרבו (תוליעפה ןמזב
הזיראו קחשמ ילכ ללוכ 'םולשב התיבה םירזוח' ישיא קחשמ תנכה
םע קחשל התיבה תחקל - םיינועבצ תיכוכז יזורח בולישב תבצועמ
.םירוהה
.ךשוחב םירהוז םידימצ תנכה
תוריהז אשונב תויעיברו ןורכיז יקחשמ :אספוק יקחשמ תנחת
.תיבבו םיכרדב תוחיטבו

!!!םיסרפ אשונ - יתיווח תומישמ וגניב
_______________________________________

:תודסומלו םייטרפל הריכמל
םידליו םירוהל תוריהזו תוחיטב :תויעיבר יפלק קחשמ
.הלעמו 6 ליגמ םידליל דעונו םיפתתשמ 2-4 ל יונב קחשמה
יללכ עימטהלו ,תיתייווח ךרדב ,תיבב תונואת עונמל :קחשמה תרטמ
.דלילו הרוהל םירורב תוחיטב
ותואמ םיפלק העברא תונב תורדס לש בר רפסמ ףוסאל :קחשמה ןפוא
.גוס
תוחיטב יאשונב תוקסוע תורדסה לכ :קחשמה לש ףסומה ךרעה
.תוריהזו
.םינכת טוריפ יבגל עדימ תלבקל ןאכ ץחל
;#8362& 39 :ריחמ

: םידליו םירוהל בוחרבו תיבב תוחיטב ןורכיז יפלק קחשמ
.הלעמו 3 ליגמ םידליל דעונו םיפתתשמ 2-5 יונב ןורכיזה קחשמ
יללכ עימטהלו ,תיתייווח ךרדב ,תיבב תונואת עונמל :קחשמה תרטמ
.דלילו הרוהל םירורב תוחיטב

םירזופמה ,םיהז םיפלק תוגוז לש ןמוקימ רוכזל :קחשמה ןפוא
.תוגוז רתויש המכ ףוסאלו קחשמה חטשמ לע יארקא ןפואב

:קחשמה לש ףסומה ךרעה
,ןהשכ טוחו תור תוריוצמה תויומדה תא םיראתמ םיפלקה לכ ·
.בוחרבו תיבב הנוכנ תוגהנתה יקוח תודמלמ
אלא ,ןורכיזה ןומיאל קר אל דמחנה קחשמה תא םילצנמ ךכב ·
.תוריהזהו תוחיטבה יקוח לוגרתל
ןה ,רורב תוגהנתה דוק לש תפתושמ הפש תריצי רשפאמ קחשמה ·
.תורורבו תורצק םילימב - םידליל ןהו םירוהל

;#8362& 29 :ריחמ
__________________________________________
<יוסח רפסמ> :דיינ .עובלג הילד םע ןיינע םירצוי
http://www.DaliaGilboa.co.il tdaliot@netvision.net.il
ךויחב תרמגנו ךוניחב הליחתמ תוחיטב


תוחיטבו תוריהז אשונב רפס תיב/ןג ליגל תואנדס / תימצע הנכהל קחשמ

:תובוגת

(12:26 17/05/10) dolci tiki \ ךופ תוכימש    
(08:45 28/08/10) דוד יבא \ תליאב שפונ       
(08:47 28/08/10) דוד יבא \ [ת"ל] תליאב שפונ          
(09:15 16/10/10) דוד יבא \ ךופ תוכימש       
(23:30 12/10/10) friedman dalit \ יטבו תוריהז אשונב רפס תיב/ןג ליגל תואנדס / תימצע הנכהל קחשמ    
(00:46 28/09/10) קוסב תניג \  םירוה םע ןגל תוייללצ ןורטאית    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא