ןזח ילט :םש
22:55 27/10/11 :ךיראת
תילטיגיד המלצמ :אשונ
:העדוה
ותפתת לא - םיחמומה לצא קר תילטיגיד המלצמ תונרקל הצילממ
,ימשר ןאובי תוירחאב תונקל יוצר דימת ,תושדוחמ תומלצמ תונקל
רקיה רבד לש ופוסב אוה לוזה כ"דב ןכש


תילטיגיד המלצמ

:תובוגת

(22:57 27/10/11) ןזח ילט \ המלצמל השדע    
(22:55 27/10/11) ןזח ילט \ תילטיגיד המלצמ    
(03:57 05/08/11) דלפנזור יקיר \ 0504505908 יקיר םינגל תיאקיסומתיר    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא