ןזח ילט :םש
22:57 27/10/11 :ךיראת
המלצמל השדע :אשונ
:העדוה
לכ ירהש ,תושדע רפסמב דייטצהל יאדכ תיעוצקמ המלצמ םכל שי םא
.תרחא תוילנויצקנופ תאלממ השדע


המלצמל השדע

:תובוגת

(09:19 12/03/12) ןתנ ןתנ תילג \ ןותחפשמ    
(22:57 27/10/11) ןזח ילט \ המלצמל השדע    
(22:55 27/10/11) ןזח ילט \ תילטיגיד המלצמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא