ICQ ןתנ ןתנ תילג :םש
09:19 12/03/12 :ךיראת
ןותחפשמ :אשונ
:העדוה
סחישדוח 3 יאלגל הנטק הצובק הוקת חתפב תיתיב הרוואב ןותחפשימ
דבוע ןותחפשימה תוניזמ תוחוראו חוטיב דלי לכל ישיאו םח
ןותחפשימה.תומח תוצלמה שי קתוו ןויסינ תלעב תלפטמ.1700דע700
םיטרפל .באבה הנשל המשרה5 ןמדירפ םינג ןיע רוזאבת"פב
0509430401:תובוגת

(22:44 25/02/13) דיפל ויז \ יטרפה םכלש תיבב םיבשחמ תכרדה    
(09:19 12/03/12) ןתנ ןתנ תילג \ ןותחפשמ    
(22:57 27/10/11) ןזח ילט \ המלצמל השדע    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא