דיפל ויז :םש
22:44 25/02/13 :ךיראת
יטרפה םכלש תיבב םיבשחמ תכרדה :אשונ
:העדוה
םיבשחמ תכרדהב מבי םודיק רגוב ינא ויז ימש
טנרטניא,סיפוא,בשחמה תרכה סרוק תנווקמ הליהקב יתדמיל
םיבשחמב םייטרפ םירועיש םידימלת 70 מ רתוידמלמו
:ומכ בשחמה ימוחתב םייטרפ םירועיש דמלמ
סרפ דרוו רגולב,סקוד לגוגו קובסייפ,טנרטניא,סיפוא,בשחמה תרכה
בשחמה ימוחתב ץועייו תונכות תנקתהו
ץועיי לבקלו םיבשחמ דומלל ןיינועמש ימ
:ילא תונפל לוכי
<יוסח רפסמ>:ןופלטב
zin7@walla.co.il:ליימ-יאב
תועיסנ+ הכרדה םייתעשל ;#8362& 75:ריחמ


הדותב
דיפל ויז


ילש יקסעה ףדל רושיק

:תובוגת

(22:44 25/02/13) דיפל ויז \ יטרפה םכלש תיבב םיבשחמ תכרדה    
(09:19 12/03/12) ןתנ ןתנ תילג \ ןותחפשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא