שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

םידודלי ןגו ךוניח - תועדומ חול םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)


(22:44 25/02/13) דיפל ויז \ יטרפה םכלש תיבב םיבשחמ תכרדה    
(09:19 12/03/12) ןתנ ןתנ תילג \ ןותחפשמ    
(22:57 27/10/11) ןזח ילט \ המלצמל השדע    
(22:55 27/10/11) ןזח ילט \ תילטיגיד המלצמ    
(03:57 05/08/11) דלפנזור יקיר \ 0504505908 יקיר םינגל תיאקיסומתיר    
(12:26 17/05/10) dolci tiki \ ךופ תוכימש    
(08:45 28/08/10) דוד יבא \ תליאב שפונ       
(08:47 28/08/10) דוד יבא \ [ת"ל] תליאב שפונ          
(09:15 16/10/10) דוד יבא \ ךופ תוכימש       
(23:30 12/10/10) friedman dalit \ יטבו תוריהז אשונב רפס תיב/ןג ליגל תואנדס / תימצע הנכהל קחשמ    
(00:46 28/09/10) קוסב תניג \  םירוה םע ןגל תוייללצ ןורטאית    
(22:12 12/09/10) יאלוזא תיגח \ ןורהצל תדבוע    
(13:31 06/12/09) ---------- הרואל \ תננג    
(12:39 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ <יוסח רפסמ> םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    
(12:34 29/10/09) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבגב תיטרפ הניג םע ןותחפשמ    
(20:46 03/10/09) רכייט ינור \  םיריעצ םינעדמ גוח    
(20:35 03/10/09) רכייט ינור \  תרחא תצק תדלוה םוי יעדמ תדלוה םוי    
(20:25 03/10/09) רכייט ינור \  םידליו םירוהל שוביג תויוליעפ - ןושוביג    
(20:14 03/10/09) רכייט ינור \  הרובגו רוא - ןמשל תיזהמ - הכונחל תויוליעפ - הכונח תביסמ    
(03:18 10/09/09) דלפנזור יקיר \ הקיסומתירל הרומ    
(02:31 03/09/09) יתיוק ןתנוי \ ןורשה דוהב שדח םידלי ןג    
(21:32 29/06/09) דעלג תיפוצ \ םייתעבגב ןגל תננג השורד    
(10:13 13/01/08) ו ןיירוא \ ?ףסוי רדהב ןותחפשמ    
(11:02 07/08/08) םיובסונ הילד \ םוקאו תיקש       
(07:33 28/04/09) ריפס הגונ \ ףסוי רדה ןותחפשמ       
(02:34 09/04/09) ישרט יתא \ א"ת - םייתעבג אקוני ןותחפשמ    
(11:58 17/02/09) ףסוי ףסוי \ הריזג ןחלוש הריזג תנוכמ הריכמ    
(11:04 22/01/09) eter בל \ הלועמ היגרנא םע םדא ינב םיצוחנ    
(11:04 22/01/09) eter בל \ [ת"ל] םיצוחנ    
(11:35 28/11/06) רכייט ינור רד \ הכונחל הריציו רקח תולעפה    
(17:10 21/11/08) רכייט ינור \ תונטיקבו םירוה םע םג הכונחל תויוליעפ       
(12:59 28/07/08) בשחמ בשחמ \ הריכמל    
(08:03 17/05/08) סינוי זר \  ןג תמר הוונ םורמ תועדומ חול    
(02:51 27/03/08) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(18:26 21/01/08) ןרומ .... ןרומ \ ןוחתפשמ    
(18:28 21/01/08) ןיירוא ןיירוא \ ?הז הפיא       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ