רכב הניל :םש
18:23 26/04/06 :ךיראת
ןויסינ :אשונ
:העדוה
םולש תירשל

(ןויד תצובק) םידודלי םורופל סנכיהל ילכות תיבה ףדמ

"םילותיחמ הלימג" אשונב םירושיק יאצמת םש

הצלמה לע הדות
החלצהב
הניל:תובוגת

(09:33 24/04/06) תירש יחרד \ סיסרפמוקנא - םידלי לצא םיכרצ סופספ    
(18:23 26/04/06) רכב הניל \ ןויסינ       
(18:24 26/04/06) רכב הניל \ םילותיחמ הלימג       
(23:13 11/02/09) םלסמא יתמא רשא \ ספספמ םדליש םירוהל הציע       
(14:46 01/01/08) רב הנפד \ ץועי היחנה הארוה -רב הנפד    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא