1 יעור :םש
06:47 21/08/06 :ךיראת
םינגו םידליל םינקתמ :אשונ
:העדוה
ךווית ירעפ אלל ןכרצל ןרציהמ - םינגו םידליל םינקתמ
םינקתמ :אשונ 0546614393 :ינורטקלא ראוד יעור :ידי לע החלשנ
:ךיראתב ךווית ירעפ אלל ןכרצל ןרצימ - םינגו םידליל
םילולגע :בגנה רמשמ ץוביקב :העדומה ןכות 09:27:36 20/08/2006
תואטורג תלגע דליה םלוע תלגע תובובנ תויבוק תלגע לכוא תלגע
לכוא תלגע :עובשל עצבמ הצירמ לויט תלגע הלסוי תלגע לוח תלגע
<יוסח רפסמ>.דבלב ח"ש 320:תובוגת

(16:29 10/09/06) םיבשחמ םיבשחמ קיצ קי'צ \ םיבשחמ קיצ ק'יצ    
(06:47 21/08/06) 1 יעור \ םינגו םידליל םינקתמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא