ינונ Noni Avgil- Early Ch /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ :םש
12:31 20/09/06 :ךיראת
Noni Avgil- Early Childhood Mu /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ :אשונ
:העדוה
םידלי-םירוה םיילקיסומ םישגפמ
,(ךרה ליגל ילקיסומ ךוניח) ל"מח תטיש יפל : הקיסומ גוח
.העונתו הקיסומתיר
םויס תוביסמו םיגח תוביסמ ,ןגב הנש תחיתפ תביסמ
ןגב תילקיסומ תבש תלבק
ךרה ליגל תדלוה ימי
םידליו םירוה םישגפמ

(ןקת-ות)ךרה ליגל םייתוחיטבו םינווגמ הניגנ ילכ בולישב

.הצובקה ליגל םאתהב רועישה ךרוא -תוקד 30-45 ןיב :םיגוח
ינונ 0528738099 ןופלטב :םיטרפל
(!הדות -תבשב ןפלטל אל השקבב)

,םולקד ,הריש ;#8218&קחשמב הקיסומה םלוע םע םייתייווח םישגפמ
.םיבצקמ םע תורכיהו הניגנ ;#8218&דוקיר
םינש 6 דעו הדיל ליגמ םיאתמ גוחה
.(ליג תוצובק יפל הקולח)

ילקיסומ ךוניח תטיש לע םיססובמה םייתעונת םיילקיסומ םישגפמה
;#8218&קחשמ לש היווח םיללוכה ,העונתו הקיסומתיר ,(ל"מח) ףטל
.םינוש הניגנ ילכב הניגנו דוקיר ;#8218&םולקד ;#8218&הריש
םינטנטקה לש ילקיסומה םמלוע תא חתפנו רישענ םישגפמה ךרד
.קוניתל רגובמה ןיב רשקה תקמעהו חופיטל תננערמ ךרד הלגנו

םימוחתב ךרה ליגה םע הדובעב רישע ןויסינ תלעב ,ליגבא ינונ
,תיטסילקוו ;#8218&תיאקיסומ ,ךרה ליגל תננג -םינוש
;#8218&תיטסירטיג
;#8218&תרצוי .םירגובמלו םידליל םירופיסו םיריש הניחלמו תבתוכ
הקיסומ תדמלמ .םידליל םיילקיסומ םיעפומו תוביסמ החנמו תנגנמ
לש תוצובק הכירדמו םיידוחיי םיגוח החנמ ;#8218&ךרה ליגל
םהב דלילו הרוהל םיפתושמ העונתבו הקיסומב תוטועפו םירוה
.הינפ לכ לע הקיסומה לש םוסקה םלועל םיפשחנ

םיחונ םיריחמ

http://www.hoogle.co.il/business.asp?b=5444


ינונ לש תיבה ףד

:תובוגת

(12:40 20/09/06) . ןונמא \ םינולב תנדס    
(12:31 20/09/06) ינונ Noni Avgil- Early Ch /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ \ Noni Avgil- Early Childhood Mu /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ    
(09:04 18/09/06) רב ביגש \ ןגב הקיסומתיר    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא