. ןונמא :םש
12:40 20/09/06 :ךיראת
םינולב תנדס :אשונ
:העדוה
תורוצ ינולב תנדס

.ליג תבכש לכל הפיו תעגשמ היווח

רפסמ + תשקה יעבצ לכב תורוצ ינולב לש הלודג תומכ םע עיגמ ינא
.תוליעפל קיטסלפ תובאשמ

םתוא החנמו ,םינולבה םע תועשעשמ תויומד רפסמ םידליה לכל םיגדמ
.תויסיסב תויומד תושעלו תובאשמה םע חפנל ךיא.םינולבה לש םייתש וא אמגוד םע אצוי דלי לכ השעמל

.דוע לש םעט ריאשמ

. תדלוה םוי תגיגח גוגחל םיצורלוכיו םיעוריאו תוחמש לש ןוגראב החמתמש רתא יל שי :םיטרפ ןלהל
.תונויער לש בחר ןווגמ עיצהלתדלוה םוי ןוגראםע םידליה םע רשקתמ ינא . םיביכרמ הברה םע הייפיפי הלעפה -
םלומ שפחתמ - ןוידרוקאה םע הרישב םתוא ליעפמ , תורוצ ינולב
םיעשעשמ הלעפה יקחשמ השוע- םידליה תא דיקרמ - ןציל לש תומדב
םימסק לש עפומ - תובוב ןורטאיתב הגצה גיצמ - חנצמ םע תוליעפ-
.םידליה לכל םינולב תקולחו-םיפסונ תונויערדלי לכ . תעשעשמו הפי תוליעפ היישעו דומיל - תורוצ ינולב תנדס
ליג לכל םיאתמ - םינולבה םע תואמגוד תושעל ךיא דמולרמזמ קרבמ- םוקמ לכבו העש לכב תממהמ העתפה - ליג לכלו עוריא לכל םיאתמ
.החמשה לעב תא עשעשיו אובי קוקז + הכרב + ןציל + טסינוידרוקאעוריאל םינולב תחרפהרב םויס תוביסמו תונטייק ;#8211& הנשה שארל טסינוידרוקא
...דועו לתכב הווצמתותירבב תויוליעפל תועצהםע תרושקתו םידליה זוכיר : םיביכרמ לש בר רפסמ םע תעגשמ הלעפה
יקחשמ תוליעפה ךלהמב,הקיחצמו תעשעשמ דואמ הרוצב ,תורוצ ינולב
תוליעפ,תובוב ןורטאית לש עפומ,םימיהדמ םימסקו םיעשעשמ הלעפה
חנצמ םע

םלוכש םירישו םידלי יריש םע ןוידרוקא יווילב תישענ הלעפהה
.םיריכמ

.הנתמ ןולב לבקמ דלי לכ ףסונב

.יצחו העש תוליעפה ךשמ*םינולבב טושיקץצומ תרוצב ןולבב טשוקי ןחלוש לכ ;#8211& םינולבב ביהרמ טושיק
וא יקימ תומדב םינולבמ הבוב דמעות הסינכב.םוילה ינולב 3 וא
היושעש הבובה לדוג ) םלואב תוחכונ תנתונ רשא סואמ ינימ
( רטמ 2 לעמ םינולבמ

םיחרפ תורתוכ רפסמ ןכו קוניתה לש לסרעה תא תצק םיטשקמ ףסונב
.םלואב םינולבמ+ תולאשמ + םינולב תחרפה ;#8211& תוכוס ;#8211& הנשה שאר
טסינוידוקא

+ םינולב תחרפה ;#8211& םיעשעשמ תונויער הברה דועו
.לתוכב הווצמה רב ןתחל טסינוידרוקא0779500456 0522433611 :לט ןונמא םיטרפל

www.party4u.co.il ;#8211& רתא:תובוגת

(12:42 20/09/06) . HM \ א התיכ םולש    
(12:40 20/09/06) . ןונמא \ םינולב תנדס    
(12:31 20/09/06) ינונ Noni Avgil- Early Ch /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ \ Noni Avgil- Early Childhood Mu /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא