. HM :םש
12:42 20/09/06 :ךיראת
א התיכ םולש :אשונ
:העדוה
ןיינעל יושע הזש יתבשחו ליימב הנמזהה תא יתלביק םלוכל ייה
,םכתא
תואצות תא םיפשוח ונא ,(רבוטקואל 7-14) תוכוס דעומה לוחב
.םיידוסיה רפסה יתבב הדימלה תביבסל םיטיהר בוציעל תורחתה
םיטוהיר תכורעתב,יוושכע בוציעל ןתיבה תרגסמב גצות הכורעתה
(א"ת הכורעתה ינג)


RIHOOTEM.CO.IL

לוחב םייקתתש " ´א התיכ םולש" הכורעתב רוקיבל הנמזה תפרצמ ינא
ןה סנכלו הכורעתל הסינכה .אשונב יעוצקמ שגפמלו ,תוכוס דעומה
.םולשת אללםיתווצה תא ןימזהל ןיינעו ,הכורעתב רקבל ןמז ואצמת םא חמשא
. םיברועמה םירוהה תא םג ומכ םייכוניחה:תובוגת

(14:53 28/10/06) . ןורשה תמר הבכוכ \ תדלוה םוי לע הצלמה    
(12:42 20/09/06) . HM \ א התיכ םולש    
(12:40 20/09/06) . ןונמא \ םינולב תנדס    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא