. ןורשה תמר הבכוכ :םש
14:53 28/10/06 :ךיראת
תדלוה םוי לע הצלמה :אשונ
:העדוה
kohava@hotmail.co.ilתדלוה םויב יתייה םייתעש ינפל .םכתא ףתשל תבייוחמ השיגרמ ינא
תונב גוז הנימזה ,ילש הבוט הרבח ,אמאה .הרבח לש תב לש
לש יצחו העש םידליה תא תוריבעמ ןה "תדלועפומ"ה ןמצעל תוארוקש
לא תוסחייתמ ןה ,תויפותיש תאזכ יתיאר אל םלועמ םסקו ןוימד
ןה) םירפרפה תכלמ רחא שופיחב איה העפוהה לכ ,תורגבב םידליה
םידליה םע םוסק עסמ ירחא ףוסבו (םינבל אסריג םג שיש ורמא
םירפרפה תכלמ איה תדלוהמויה תדליש םילגמ (תולעפהו תושובלת)
המרד ,הארשה אלמ .םייפנכו רתכ הל םימשו םלוג ךותמ תעקוב איהו
םיסרפ םילבקמ םידליה לכ תויורחת ןיא .הזל תוארוק ןה ,תרצוי
רדגמ אצוי והשמ .םיקחשמו םיריש שיו הריצי תניפ םג תוריבעמ ןה
תופרוטמ תורבגה ילב תדלוה םוי ףוס ףוס .גונעת תמאב ליגרה
דיספה וא ,סרפה תא לביק אלש והשימ שי דימת ,תויורחתו םיפותו
...גונעתו ךויח םע ואצי םלוכ ןאכ ...הכוב אצויו תורחת וזיאב
תכלמ איהש הז לע תרבדמ איה וישכע דע תדלוה םויה תדליו
.רשוא הזיא ...תולאשמהו םירפרפה

אצוי והשמ תמאב לבא םורופב םינופלט םישל רתומ םא תעדוי אל ינא
ללכהמ

המח הצלמה תמאב םידלי םע תודבועו תוינקחש ןהייתש ןה

0506493263 -ןוריל


0506555203 -הימ:תובוגת

(18:28 13/12/06) בשחמ בשחמ \ בשחמ    
(14:53 28/10/06) . ןורשה תמר הבכוכ \ תדלוה םוי לע הצלמה    
(12:42 20/09/06) . HM \ א התיכ םולש    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא