בשחמ בשחמ :םש
18:28 13/12/06 :ךיראת
בשחמ :אשונ
:העדוה
תיבבו הדבעמב םיבשחמל נוקיתו תורישו הריכמל
<יוסח רפסמ> <יוסח רפסמ> <יוסח רפסמ>.לט.חוקלה:תובוגת

(18:32 13/12/06) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(18:28 13/12/06) בשחמ בשחמ \ בשחמ    
(14:53 28/10/06) . ןורשה תמר הבכוכ \ תדלוה םוי לע הצלמה    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא