םיבשחמ םיבשחמ :םש
17:19 12/02/07 :ךיראת
םיבשחמ :אשונ
:העדוה
0575208<יוסח רפסמ>94.לט הינש די םיבשחמ הריכמל
0522542247:תובוגת

(18:32 20/02/07) רכייט ינור ר"ד \ תורחל תודבעמ - חספל םידלי תלעפה    
(17:19 12/02/07) םיבשחמ םיבשחמ \ םיבשחמ    
(18:32 13/12/06) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא