רכייט ינור ר"ד :םש
18:37 20/02/07 :ךיראת
עבטב תושופחת - םירופל םידלי תלעפה :אשונ
:העדוה
לע ןואיזומה תאמ םירופ תארקל הלעפה הניה "עבטב תושופחת"
תושפחתהה תא הגיצמה תיתיוח הלעפה .רכייט ינור ר"ד לש םילגלג
(םירמושמ םקלחו םייח םקלח) םייח ילעב תרזעב עבטב תואמרהו
.תידמימ-תלת היח תכסמ תריצי בולישב
הלודג החמשהו םידוקירו םיריש ,תוכסמ ,חתפב םירופשכ חמש אל ימ
תוכסמה ונל קרה ,ונלצא קר שחרתמ םירופ םאה .עדי-אל-דע -
?םידוקירהו

םיפרוטה םיסנמ ךיאו ,םהייח לע םיינוחמצה םיקרחה םירמוש ךיא
םודאה עבצה לש ושוריפ המ ?םהב ושיגריש ילבמ םנוזמ לא בנגתהל
םייח-ילעב לש רוחשה םפוג לע טלובה (בוהצה וא ,םותכה וא)
וליאו תוכוראו תוביהרמ רכזה תוצונ תופועה בורב עודמ ?םינוש
היקיבאמ תא תינרובדה הגישמ ךיאו ?םייוהד הבקנה תוצונ יעבצ
תנדס תקסוע תורחאו ולא תולאשב ?ףוצ לומג לש םולשת אלל
תומגדהו הייפצ תוללוכה םייתעש תכשמנה הנדסה ."עבטב תושופחת"
םויקל קבאמה תגצהל הרהזאו האווסה יעבצ םע םייח-ילעב לש תויח
םידליה לש תישיא תיתריצי תוליעפב הוולמ הנדסה .עבטב תודרשיהו
.םייח-לעב תומדב תידמימ-תלת הכסמ תנכה תללוכה


http://geocities.com/mada4school/madapurim.htm

:תובוגת

(01:03 17/04/07) הנותח הנותח \ הנותח    
(18:37 20/02/07) רכייט ינור ר"ד \ עבטב תושופחת - םירופל םידלי תלעפה    
(18:32 20/02/07) רכייט ינור ר"ד \ תורחל תודבעמ - חספל םידלי תלעפה    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא