רוד ןב הנומיס :םש
22:04 08/05/07 :ךיראת
הנתמ :אשונ
:העדוה
,םולש
.םיסקמ םידלי רפס לע םכל ץילמהל הצור ינא
,שפוח ,הבהא לע רופיס אוה ,"זופת ירחא ףדרש בלכה - יבמוב"
.תישגרו תילאוזיו היווח .םיסחיו תואקתפרה תולובג

לש רדחה" תינכתב "יבמוב" לע (תוקד 3) ןוטרסל תירושיק ב"צמ
."ינח

http://www.youtube.com/watch?v=hwK4wMKI02o

הרוצב יבמוב תא שוכרל ,םידלי ינגל העיצמ ינא ,הנשה ףוס תארקל
.םירפס 30 לעמ השיכרב ,רפסל ח"ש 45 .דחוימ ריחמב תזכורמ
השדקה םע םירפסה תא לבקל ןתינ .(ח"ש 71 תויונחב ריחמה)
.רבחמהמ תישיא

רשק ורצתש חמשא
הכרבב
רוד-ןב הנומיס
- <יוסח רפסמ>
bendors@013.net.il:תובוגת

(15:11 16/05/07) ןד ןד \ ןג    
(22:04 08/05/07) רוד ןב הנומיס \ הנתמ    
(01:03 17/04/07) הנותח הנותח \ הנותח    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא