ןד ןד :םש
15:11 16/05/07 :ךיראת
ןג :אשונ
:העדוה
דואמ דחוימ םידלי ןג
>a/<עבטב ןג רתאל רושיק>"/< href="http://www.gan-bateva.com:תובוגת

(12:17 17/05/07) ונונאוא לאירפ \ ביבא לת זכרמב ןותחפשמ    
(15:11 16/05/07) ןד ןד \ ןג    
(22:04 08/05/07) רוד ןב הנומיס \ הנתמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא