x x :םש
20:09 21/05/07 :ךיראת
הנטייק :אשונ
:העדוה
תויהל םימלוחש הלאכל וא םיריעצ םימסוקל הקילדמ הנטייק יתאצמ
אוה להנמה םע החישב לבא 10 יאליגל תדעוימ איה ,ירעצל .םימסוק
,ןויסינ ךירצ אל .רתוי םיריעצ םידלי לש הלבק לוקשל רשפאש רמא
םיעיפומ ףוסבו ,עפומ דבל םינובו שרדנה דויצה לכ תא םילבקמ םה
אמא רותב .דבלב םידלי 10 לש הצובק תאזש הווש יכהו .להק לומ
.ץיקל רדהנ ןורתפ הזש קפס יל ןיא ,םימסק "הלוח" דליל

:םיקניל
תדחוימ הנטייק ,תונטייק ,םידליל תיעוצקמ םימסוק תנטייק
.דחוימב
http://www.hakosem.com/product.asp?productid=78

קילדמ םימסק רתא ,םימסוק ,םסוק
http://www.hakosem.com
:תובוגת

(17:52 04/06/07) תולעפה תולעפה יתות \ הרשעהו תונטייק ,םויס תוביסמל םידליל הלעפהו הריצי תוכרע    
(20:09 21/05/07) x x \ הנטייק    
(12:17 17/05/07) ונונאוא לאירפ \ ביבא לת זכרמב ןותחפשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא